O nás

Kto sme

SEM je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej základnou misiou je plnohodnotný rozvoj a výchova mladej generácie na ceste poznávania Boha. Naším poslaním je previesť mladých ľudí v dôležitom období dospievania výchovou k zdravým, duchovným a morálnym hodnotám, k rozvoju ich potenciálu, k zodpovednosti a aktívnemu využívaniu voľného času.

“Našou víziou je vidieť pozitívne zmeny v životoch mladých ľudí na Slovensku, ktorí ďalej úspešne menia svoje okolie a komunitu a prinášajú do spoločnosti zdravé hodnoty.”

Cieľová skupina, na ktorú sa zameriavajú naše aktivity a činnosť, sú prevažne mladí ľudia vo veku od 12 do 26 rokov. Jedná sa väčšinou o členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, avšak aktivity organizácie sú zamerané aj na mladých ľudí mimocirkevného prostredia ECAV.

Našu činnosť uskutočňujeme prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov, neformálneho vzdelávania či iných projektov. V súčasnosti pôsobíme v 110 miestnych združeniach v 38 okresoch na Slovensku.

Zaži Krista

Túžime, aby ste mali priestor a príležitosť autenticky spoznať a zažiť Krista na našich akciách a podujatiach. Našim cieľom nie je len vyplniť váš čas a spojiť vás s novými priateľmi, ale bytostne túžime po tom, aby každý z vás mohol zažiť moc a prítomnosť Ježiša Krista vo svojom živote. Želáme si, aby ste zažili naozajstné priateľstvo, odpustenie, prijatie, vzťahy, radosť a slobodu od otroctva hriechu. My veríme, že tým, ktorý vie naplniť všetky tieto atribúty, je práve Pán Ježiš Kristus.

Kríž sa stal u nás veľkým symbolom Kristovej strastiplnej cesty smrti, čo označovalo aj našu predchádzajúcu identitu SEMu. Vnímame však, že nastal čas, kedy potrebujeme ísť ďalej, preto budeme vo svojom vizuále prezentovať Pána Ježiša nielen ako ukrižovaného, ale aj ako víťaza. A tým najväčším svedectvom o Jeho víťazstve je práve otvorený hrob a odvalený kameň, pretože až otvorený hrob má posledné slovo v otázke, či Kristus premohol svet, smrť a hriech. A práve tento moment sa stal aj hlavným motívom nášho nového loga a vizuálu.

My sme zažili Krista, zažili sme, čo znamená prijať do nášho vnútra pravdu o Kristovom vzkriesení. Obnáša to mnoho pochybností a otázok na fyzickej, ale aj duchovnej úrovni. My sme sa však dnes rozhodli vykročiť za Ježišom, pretože On je ten istý včera, dnes i naveky.

NAŠA VÍZIA

Dávno pred tým, ako si vôbec prišiel na tento svet, mal Boh s tvojim životom dva zámery:

  1. zachrániť ťa pred večným oddelením od Neho
  2. učiniť ťa podobným Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi.

Našou víziou je vidieť pozitívne zmeny v životoch mladých ľudí na Slovensku, ktorí ďalej úspešne menia svoje okolie a komunitu a prinášajú do spoločnosti zdravé hodnoty.

Naším cieľom je byť Božím nástrojom v uskutočňovaní týchto zámerov medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

Tím

Jozef Šimek

Predseda

Dávid Gurka

Podpredseda

Janka Lukáčová

Tajomníčka

Erika Paľová

Ekonómka

Ján Vecan

OC SEM Košice

Miroslav Mudrák

OC SEM Púchov

Vladimír Maťaš

OC SEM Tatry

Matej Otčenáš

OC SEM Tatry

Filip Kriško

OC SEM Orava-Liptov

Michal Kovár

OC SEM Myjava

Tomáš Sklárš

OC SEM Bratislava

Peter Soukup

Misijný pracovník Bytča

Ján Malovec

Technická podpora

Martin Sochor

Technická podpora

Michal Chripko

Mediálny tím

Anet Chreňová

Mediálny tím

Peťka Bajusová

Mediálny tím

Ľudovít Hroboň

Mediálny tím

Tomáš Ilavský

Misíjno-prevenčné programy

Matúš Korenko

OC SEM Púchov

Orgány

Spoločenstvo evanjelickej mládeže /SEM/ je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. SEM vzniklo na konferencii evanjelickej mládeže v Tatranských Zruboch dňa 28. marca 1992 a registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 2. júla 1992. V rámci svojich aktivít a programov SEM spolupracuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku /ECAV/. Činnosť združenia sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti organizácie. Orgánmi združenia sú:

Zahraničná spolupráca

V SEMe sa snažíme podporovať rôzne medzinárodné misijné projekty. Spolupracujeme preto s viacerými zahraničnými organizáciami, prostredníctvom ktorých môžeme aj my zažívať nové skúsenosti. Vďaka tejto spolupráci je nám tiež poskytnutá pomoc a podpora rôznymi formami. Jedným z dôležitých aspektov zahraničnej spoluprace v SEMe je tiež dobrovoľníctvo. Okrem toho sa podieľame na ďalších medzinárodných aktivitách, ako napríklad:

Trojpartnerstvo cirkví

SEM aktívne participuje v rámci spolupráce ECAV a nemeckých partnerských cirkví Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) a Evangelische Landeskirche in Württemberg.

Spolupráca
s EJW

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW) je mládežnícka sekcia Evangelische Landeskirche in Württemberg, s ktorou spolupracujeme veľmi aktívne už niekoľko rokov.

Zahraničné cesty
Helping Hand

V rámci projektu Helping Hand organizujeme jednak misijné cesty do zahraničia a tiež výjazdy s atrakciami na festivaly a podujatia. Viac o našich aktivitách sa dozviete tu.

Biblicko-anglický tábor

V spolupráci s EVS pripravujeme raz ročne English Bible Camp s misionármi z organizácie Spiritual Orphan Network, USA. Pozrite si viac o tejto práci vo videu.

História SEMu

1990 – 1992 1.fáza
1992-1997 2. fáza
1998 – 2004 3. fáza
2005 – 2012 4. fáza
2013 - 2018 5. fáza
2019 – súčasnosť 6. fáza