Regranting


V prípade, ak máte záujem o dotáciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  1. Byť členom SEM.
  2. Zaslať podpísaný zoznam členov za uplynulý rok.
  3. Zaplatiť členský poplatok.
  4. Podať žiadosť o dotáciu prostredníctvom online formulára.

1. Členstvo v SEM

Členom SEM je zbor (mládež, dorast), ktorý je evidovaný v databáze členov v systéme ESO a každoročne aktualizuje informačný list o miestnom združení, ako aj zoznam členov platný pre daný rok. Informácie o tom, ako sa stať členom SEM nájdete v tejto sekcii.

2. Zaslanie podpísaného zoznamu členov

Každý rok musíme archivovať aj fyzicky podpísané zoznamy členov za jednotlivé miestne združenia, preto je nevyhnutné, aby každý evidovaný zbor (mládež, dorast) zaslal podpísaný zoznam členov za uplynulý rok, a to najneskôr do 31. mája daného roka. Teda podpísaný zoznam členov za rok 2020 je potrebné zaslať do 31. augusta 2021.

Podpísané zoznamy členov zasielajte do kancelárie SEM na adresu:

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Hviezdoslavovo námestie 2190
Dolný Kubín
026 01

Toto je potrebné spraviť, aj ak nežiadate o dotáciu!!!

3. Zaplatenie členského poplatku

Členský poplatok za každého jedného člena miestneho združenia je podľa veku člena nasledovný:
  • do 15 rokov /vrátane/ – 1 Eur
  • od 16 rokov – 1,66 Eur
Môžete si zvoliť spôsob platby:
  • šekom na adresu: Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Košice.
  • prevodom na účet: vedený v UniCredit Bank IBAN: SK02 1111 0000 0001 0535 4008 (UNCRSKBX). Do poznámky uveďte názov miestneho združenia (cirkevného zboru).
Potvrdenie o zaplatení členského, teda ústrižok o zaplatení alebo doklad o prevode (napr. vytlačený z internet bankingu alebo kópia prevodného príkazu), je potrebné zaslať  na email: dotacia@sem.sk!!!

4. Podanie žiadosti o dotáciu

Žiadosť sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom formulára. Termín zaslania žiadosti (spolu so splnením všetkým ostatných podmienok) je najneskôr 20. jún 2021!!! Po tomto termíne už nebudeme akceptovať ďalšie žiadosti. Žiadosti budú následne vyhodnotené a výsledky budú zverejnené na webovej stránke.

Formulár / žiadosť o dotáciu nájdete TU.

Potvrdenie o zaplatení členského poplatku je potrebné zaslať e-mailom na dotacia@sem.sk.

Na akú dotáciu máte nárok?

Podľa reálne zaplateného členského sa nárok na dotáciu vypočíta nasledovne:

Počet mládežníkov do 30 rokov /zapísaných v zozname členov za aktuálny rok, ktorí majú zaplatené členské a je za mládež zaslaný podpísaný zoznam členov/ X hodnota členského /1,66 Eur/ X 3.

Teda keď vaša mládež má v zozname 20 ľudí do 30 rokov, a zaplatili ste členské 33 Eur, máte minimálny nárok na 99 Eur. Takže minimálne túto sumu vám pri predložení korektného vyúčtovania garantujeme. Samozrejme môžete žiadať aj viac. Tradične sa snažíme v rámci možností a žiadostí podporiť, čo najviac aktivít, čo najväčšou sumou.