Regranting


V prípade, ak máte záujem o finančnú dotáciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Mládež/dorast/spoločenstvo musí byť členom SEM.
 2. Zaplatiť členský poplatok.
 3. Podať žiadosť o dotáciu prostredníctvom online formulára.
 4. Do termínu kedy zasielate zúčtovanie zaslať aj aktualizovaný zoznam členov miestneho združenia spolu s prihláškou za tento rok 2024.

1. Členstvo v SEM

Členom SEM je zbor (mládež, dorast), ktorý je evidovaný v databáze členov v systéme ESO a každoročne aktualizuje informačný list o miestnom združení. Na základe predpisov GDPR je potrebné mať od každého člena aj prihlášku do združenia. Informácie o tom, ako sa stať členom SEM nájdete v tejto sekcii.

2. Zaslanie zoznamu členov a prihlášky

Každý rok musíme aktualizivať zoznamy členov za jednotlivé miestne združenia a to v našom databázovom systéme ESO a mať od každého člena  aj fyzickú prihlášku. Preto je nevyhnutné, aby každý evidovaný zbor (mládež, dorast) zaslal aktualizovaný zoznam členov za daný rok, a to najneskôr do 30. novembra daného roka poslal nám prihlášky za členov, ktorí sa nachádzajú na zozname prvý krát alebo figurujú na zozname ale ešte nám neposlali prihlášku. (Prihlášku do SEMu nájdete tu: PRIHLÁŠKA) Tento aktualizovaný zoznam členov za rok 2024 je potrebné zaslať pred alebo spolu s vyúčtovaním dotácie najneskôr do 30. novembra 2024.

Zoznamy členov zasielajte len elektronicky na lukacova@sem.sk. 
Prihlášky je potrebné zaslať do kancelárie SEM na adresu:

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Hviezdoslavovo námestie 2190
Dolný Kubín
026 01

Toto je potrebné spraviť, aj ak nežiadate o dotáciu!!!

3. Zaplatenie členského poplatku

Členský poplatok za každého jedného člena miestneho združenia je podľa veku člena nasledovný:

 • do 15 rokov /vrátane/ – 1 Eur
 • od 16 rokov – 2 Eur

Môžete si zvoliť spôsob platby:

 • šekom na adresu: Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Košice.
 • prevodom na účet: vedený v UniCredit Bank
  IBAN: SK02 1111 0000 0001 0535 4008 (UNCRSKBX).
  Do poznámky uveďte názov miestneho združenia (cirkevného zboru).

Potvrdenie o zaplatení členského, teda ústrižok o zaplatení alebo doklad o prevode (napr. vytlačený z internet bankingu alebo kópia prevodného príkazu), je potrebné zaslať  na email: dotacia@sem.sk!!!


4. Podanie žiadosti o dotáciu

Žiadosť sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom formulára. Termín zaslania žiadosti (spolu so splnením všetkým ostatných podmienok) je najneskôr do: 31. máj 24 !!! Po tomto termíne už nebudeme akceptovať ďalšie žiadosti. Žiadosti budú následne vyhodnotené. Posledný júnový týždeň vám zašleme na email informáciu o výške pridelenej dotácie. 

Formulár / žiadosť o dotáciu nájdete TU  -> ŽIADOSŤ <- 

Potvrdenie o zaplatení členského poplatku je potrebné zaslať e-mailom na dotacia@sem.sk.

Na akú dotáciu máte nárok?

Podľa reálne zaplateného členského sa nárok na dotáciu vypočíta nasledovne:

Počet mládežníkov do 30 rokov /zapísaných v zozname členov za aktuálny rok, ktorí majú zaplatené členské / x hodnota členského /2 Eur/ x 3.

Teda keď vaša mládež má v zozname 20 ľudí do 30 rokov, a zaplatili ste členské 40 Eur, máte minimálny nárok na 120 Eur. Takže minimálne túto sumu vám pri predložení korektného vyúčtovania garantujeme. Samozrejme môžete žiadať aj viac. Tradične sa snažíme v rámci možností a žiadostí podporiť, čo najviac aktivít, čo najväčšou sumou.