Pravidlá
súťaže

Pravidlá súťaže o nový Merch SEM

Organizátor súťaže
Súťaž o nový Merch SEM organizuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže Zvonárska 160/23, 040 01 Košice, IČO: 319 437 13

Okruh účastníkov v súťaži
Súťaž je určená pre všetkých občanov Slovenskej republiky, okrem zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorí splnia súťažnú úlohu a zároveň splnia podmienky stanovené týmto štatútom.

Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 13.04.2021 do 21.04.2021 (do 14:00) na Facebook stránke https://www.facebook.com/SEM-Spolo%C4%8Denstvo-evanjelickej-ml%C3%A1de%C5%BEe-1579808325609754 a na Instagrame _sem.sk.

Účel súťaže
Súťaž je súčasťou podpory povedomia o novej vizuálnej komunikácii organizácie a zároveň podpory predaja nového merchu. Zároveň ide o snahu aktivizovania priaznivcov a členov SEMu na sociálnych sieťach organizácie.

Výhra
Výhry v súťaži tvoria tričká s novým logo organizácie. Výhry budú predstavené v príspevku na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 160/23, 040 01 Košice, IČO: 319 437 13

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie účasti dotknutej osoby v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, ktorá je udelený zapojením sa do súťaže, čiže aktívnym konaním osoby (konkludentne). Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: krstné meno, priezvisko, prezývka na sociálnej sieti.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - Všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (prostredníctvom sociálnej siete).

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia súťaže.

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: sem@sem.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže.