Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej mládeže. Tvoria ho vedúci, resp. delegáti miestnych združení SEM, predsedovia jednotlivých centier SEM, predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou valného zhromaždenia je voliť zástupcov SEM do jednotlivých orgánov, hodnotiť a schvaľovať výročnú správu, rozpočet a program SEM. Rozhoduje o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa SEM a schádza sa spravidla raz ročne.

V rámci SEM sa valné zhromaždenie stretáva dvakrát ročne. Jedno stretnutie býva väčšinou v marci, kedy sa predkladá a schvaľuje výročná správa za uplynulý rok. Druhé stretnutie valného zhromaždenia býva v novembri. V rámci tohto stretnutia sa predkladá a schvaľuje návrh rozpočtu a plán aktivít na nasledujúci rok.