Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda SEM, podpredseda SEM a aktuálne sedem ďalších členov, ktorých na štyri roky volí valné zhromaždenie SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi zasadnutiami valného zhromaždenia SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie valného zhromaždenia.

Aktuálnymi členmi predsedníctva sú:

http://archmdmag.com/tag/finding-lost-ring-with-a-metal-detector/ Vladimír Maťaš /predseda SEM/,
http://vincere-casino-online.com/la-pubblicita-al-gioco-dazzardo-e-rischiosa-casino-vincenti/ Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/,

http://stivesarchive.co.uk/cheap-xenical-fast-delivery-free-viagra-samples-category-xenical/ Milan Bruncko ml. (Martin),
Ján Grexa
(Trnava),
Jozef Grexa
(Modra),
Dávid Gurka (Slovenská Ves),
Jozef Šimek (Dolný Kubín),
Ján Vahalec (Beniakovce).