Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda SEM, podpredseda SEM a aktuálne sedem ďalších členov, ktorých na štyri roky volí valné zhromaždenie SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi zasadnutiami valného zhromaždenia SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie valného zhromaždenia.

Aktuálnymi členmi predsedníctva sú:

buy provigil uk online Vladimír Maťaš /predseda SEM/,
go to site Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/,

http://oceanadesigns.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://oceanadesigns.net/envira/brownie/ Milan Bruncko ml. (Martin),
Ján Grexa
(Trnava),
Jozef Grexa
(Modra),
Dávid Gurka (Slovenská Ves),
Jozef Šimek (Dolný Kubín),
Ján Vahalec (Beniakovce).