Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda SEM, podpredseda SEM a aktuálne sedem ďalších členov, ktorých na štyri roky volí valné zhromaždenie SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi zasadnutiami valného zhromaždenia SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie valného zhromaždenia.

Aktuálnymi členmi predsedníctva sú:

follow Vladimír Maťaš /predseda SEM/,
go here Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/,

http://fantastic-ideas.com/category/slider/feed?doing_wp_cron= Milan Bruncko ml. (Martin),
Ján Grexa
(Trnava),
Jozef Grexa
(Modra),
Dávid Gurka (Slovenská Ves),
Jozef Šimek (Dolný Kubín),
Ján Vahalec (Beniakovce).