Orgány

Spoločenstvo evanjelickej mládeže /SEM/ je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. SEM vzniklo na konferencii evanjelickej mládeže v Tatranských Zruboch dňa 28. marca 1992 a registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 2. júla 1992. V rámci svojich aktivít a programov SEM spolupracuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku /ECAV/. Činnosť združenia sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti organizácie.

Orgánmi združenia sú:
click here valné zhromaždenie,
http://ciao-ciao.co.uk/the-guardian/feed/ – predsedníctvo,
follow url – rada starších,
– kontrolný výbor,
– centrála.