História

1. fáza – ZALOŽENIE SEM     (1990 – 1992)

Na základe celospoločenských zmien, ktoré sa odohrali v tomto období, sa začala v priebehu rokov 1990 – 1992 rozbiehať systematickejšia práca s mládežou. Do ECAV, ktorá je našim domácim prostredím, začali prichádzať stovky, ba až tisíce mladých, z čoho vyplynula potreba sieťovania, lepšej koordinácie aktivít a tvorby špecifických projektov.
Ako najvohdnejšia forma pre SEM bolo zvolené občianske združenie, nakoľko vyhovovalo aktuálnym potrebám a nutnej flexibilite v práci s mládežou.

2. fáza – ROZBEH ČINNOSTI     (1992 – 1997)

V prvých piatich rokoch fungovania SEM sme mali na jednej strane len minimálne zázemie – nedostatok financií, žiadne materiálno-technické vybavenie, jedno centrum (v Košiciach),  iba jedného plnoúväzkového pracovníka a cca 200 dobrovoľníkov z celého Slovenka. Na druhej strane sme disponovali obrovským nadšením a elánom. V tomto období sa vypracovalo niekoľko typov programov, z ktorých prevládali predovšetkým vzdelávacie, umelecké a športové.

3 . fáza – MASÍVNY ROZVOJ A RAST     (1998 – 2004)

V tomto období sa nám podarilo získať niekoľko dlhodobejších grantov, vďaka ktorým sme dosiahli dostatočné finančné zázemie na realizáciu viacerých nových projektov: Akadémia SEM, Danielova generácia, Mentorský kurz M1, nadstavbový kurz M2, Festivaly kresťanského umenia, Olympiáda SEM, Celoslovenské stretnutie mládeže, SEM-TEXT, Konferencia SEM.
Okrem týchto celoslovenských projektov sa rozbehla vo väčšej miere aj lokálna a regionálna práca vďaka silnému personálnemu a dobrovoľníckemu zázemiu. Z toho vyplynula potreba decentralizácie a inštitucionalizácie oblastných centier: Bratislava, Levice, Púchov, Dolný Kubín, Veľký Slavkov a Košice.
V tomto období v SEM pracovalo 14 pracovníkov na plný úväzok a mali sme viac ako 3 000 členov.

4. fáza – ÚTLM     (2005 – 2012)

Z redukcie grantových možností a úbytku podporovateľov vyplynula následne aj regukcia programov a celkovej ponuky organizácie. K tomuto sa pripojila zároveň aj generačná výmena pracovníkov a odchod kľúčových lídrov. Počet miestnych združení klesol na 46 a počet členov na 1 000.

5. fáza – NOVÉ SMEROVANIE     (2013 – súčasnosť)

V súčasnosti sa po čiastočnej výmene pracovníkov  a ustálení finančných tokov SEM nachádza na medzníku, kedy treba uvažovať o jeho smerovaní do budúcna. Pokračujeme v projektoch, ktoré majú svoje pevné miesto v našich aktivitách (DVK, Semfest, Konferencia SEM, Helping Hand), rozbiehajú sa vo väčšej miere nové projekty (Konfivíkendovky, Stretnutia vedúcich mládeží) a naše misijné pole rozširujeme aj za hranice Slovenska (Misijné cesty – Srbsko, Bielorusko, Ázia).
Počet členov vo všetkých miestnych združeniach (viac ako 140) sa ustálil na počte okolo 4 800 členov.